Avís Legal

AVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

CONDICIÓ D’USUARI
L’accés o ús del lloc web www.segmenttia.com implica tenir la condició d’USUARI del mateix, i l’acceptació de les condicions generals d’utilització, sens perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts.

CONDICIÓ DE TITULAR
En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement als USUARIS de la web www.segmenttia.com, de forma directa i gratuïta, la següent informació, relativa al TITULAR del domini
Nom i denominació social: Marta Tiñena Bueno, qui gira sota el nom comercial de Segmenttia, Màrqueting i Comunicació estratègica
Residència i domicili: Ptge. Misser Mas, 17, 2n, Manresa
Telèfon: 938740910
Adreça de correu electrònic: info@segmenttia.com
NIF: 9364012H

Objecte
A través del portal www.segmenttia.com el seu TITULAR abans identificat facilita als seus USUARIS l’accés a informacions i la utilització de diferents serveis posats a disposició tant per part del TITULAR com per part de tercers.

Condicions d’ús
L’accés al portal tindrà caràcter gratuït, sense perjudici de que algun dels serveis als que es pot accedir estiguin subjectes al pagament de preu.
L’USUARI assumeix la responsabilitat en l’ús del portal.
Per a fer ús dels serveis els menors d’edat requeriran del permís dels seus pares o tutors, els que seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.

L’USUARI es compromet a fer ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.segmenttia.com, abstenint-se d’utilitzar-los amb finalitats il·lícites, o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans, o provoquin danys en els sistemes de la web o en els dels seus proveïdors o tercers.

El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per a evitar danys derivats de la existència de virus informàtics, malgrat que no es fa responsable dels potencials danys o errors, que deguts a la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic de l’USUARI quan aquest accedeixi a la pàgina web o la utilitzi.

Segmenttia, Màrqueting i Comunicació estratègica es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en que aquests apareixen presentats o localitzats.

Propietat industrial i intel·lectual
Totes les marques, noms comercials o signes distintius del qualsevol classe que apareixen en el portal son propietat del TITULAR de mateix o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal i/o els serveis atribueixi a l’USUARI cap classe de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.

Tanmateix, els continguts són propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI, ni que aquest pugui fer-ne un ús més enllà de l’estrictament necessari per a un correcte ús del portal i els seus serveis.
Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, software, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per als seu funcionament, accés i ús, etc.
En virtut del disposat en el Leg. 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució, i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.
L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a www.segmenttia.com

Protecció de dades de caràcter personal / política de privacitat
El TITULAR es reserva la facultat de incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades per la LO 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el RD 1720/2007, de 21 de desembre pel que s’aprova el reglament que desenvolupa l’anterior llei.

La finalitat d’aquest fitxer serà la directament relacionada amb l’activitat empresarial.
L’USUARI podrà exercir els drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça info@segmenttia.com

Segons el previst al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Segmenttia, Màrqueting i Comunicació estratègica disposa d’una política que estableix com es tracten i protegeixen les seves dades personals, facilitant-los la següent informació:

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
Responsable del tractament: Marta Tiñena Bueno C.I.F nº: 39364012-H Adreça postal: Ptge. Misser Mas 17, 20, 08243 Manresa Correu electrònic: info@segmenttia.com

2. Amb quina finalitat continuarem tractant les teves dades personals?
Tractem les dades personals amb la finalitat de gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial i rebre comunicacions personalitzades dels nostres de productes, serveis o altres informacions rellevants.

3. Quan temps conservarem les teves dades personals?
Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?
La base legal per al tractament de dades és el consentiment del soci.

5. A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?
Les dades únicament podran ser tractades Marta Tiñena Bueno.

6. Quins són els teus drets en relació amb les teves dades personals?
Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podràs sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@segmenttia.com

Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pots adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Xarxes Socials
Segmenttia, Màrqueting i Comunicació es troba present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que connectin amb el TITULAR a través d’aquests canals, sigui per fer-se seguidores, o per altres sistemes, es regirà igualment per aquestes condicions generals d’ús, sens perjudici d’aquelles condicions específiques inherents a la xarxa que correspongui.

El TITULAR tractarà les dades de l’USUARI amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d’activitats, productes o serveis del TITULAR , o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

Exclusió de garanties i responsabilitat
Els continguts oferts per la web www.segmenttia.com tenen caràcter merament informatiu. La informació continguda no constitueix la prestació de cap servei en concret, i per tant la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’USUARI.
El TITULAR no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de la aplicació o ús concret que es pugui fer de la mateixa.
Tanmateix, www.segmenttia.com no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es poguessin ocasionar pel funcionament del lloc web, citant, a títol merament enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

Enllaços o hipervincles
En cas que a www.segmenttia.com es disposessin de enllaços o hipervincles a altres llocs d’internet, Segmenttia, Màrqueting i Comunicació no exercirà cap classe de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el TITULAR assumirà cap responsabilitat per els continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud , veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet. Igualment, la connexió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Vigència i modificacions de les condicions generals d’ús
Les presents condicions romandran en vigor de forma indefinida, sens perjudici de la seva modificació, que podrà ser duta a terme pel TITULAR en qualsevol moment, essent degudament publicades en el lloc web.

Jurisdicció i legislació aplicable
Les relacions entre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal aplicable, sotmetent-se a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat de Manresa.

Scroll to top